หาอันดับจากการร้องเพลง
ข้อมูลในรายการ
Target:
X: 0
Best: 0

เขียนโปรแกรมหาตำแหน่งของข้อมูลในรายการที่มีค่าเท่ากับคะแนนของเพื่อน (Target) ให้ตอบโดยการพิมพ์ว่าเพื่อนได้อันอับที่เท่าใด ในการใช้ค่าคะแนนของเพื่อนในโปรแกรมสามารถเรียกผ่านทางกล่อง "คะแนนของเพื่อน" หรือผ่านทางตัวแปร Target ก็ได้
ในการทดลองโปรแกรมสามารถปรับคะแนนของเพื่อน (Target) ได้โดยเลือกค่าจากรายการด้านขวามือ นักเรียนสามารถสร้างตัวแปรไว้ใช้งานเพิ่มได้โดยเลือกจากชุดกล่อง Variables

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้