รดน้ำต้นไม้

เขียนโปรแกรมอ่านค่าระดับความชื้นเพื่อควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้ โปรแกรมดังกล่าวจะถูกเรียกให้ทำงานซ้ำๆ กันทุก ๆ หนึ่งวินาที สามารถทดลองให้ทำงานกับระดับความร้อนของแดดแบบต่าง ๆ ได้ ระดับความชื้นที่อ่านได้มีค่าระหว่าง 0 - 100 หน่วย ระดับความชื้นที่เหมาะสมคือ 40 - 60 หน่วย

ปรับระดับความร้อนของแสงแดด ระดับความร้อน: หน่วย

10%
โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้