หาค่าต่ำที่สุด
ข้อมูลในรายการ 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Min: 0
X: 0

เขียนโปรแกรมหาค่าต่ำที่สุดจากรายการ ให้กำหนดค่าดังกล่าวให้กับตัวแปร Min

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้