หาค่าสูงที่สุด
ข้อมูลในรายการ 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Max: 0
X: 0

เขียนโปรแกรมหาค่าสูงที่สุดจากรายการ ให้กำหนดค่าดังกล่าวให้กับตัวแปร Max

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้