เกมทายเลข
secret: (ซ่อน)
answer: 0

เขียนโปรแกรมที่สุ่มจำนวนเต็มระหว่าง 1 - 100 มาเป็นคำตอบหนึ่งจำนวน และให้ผู้เล่นทายจำนวนที่เป็นคำตอบ จากนั้นจะให้คำใบ้ว่าจำนวนที่ทายมากกว่าหรือน้อยกว่าคำตอบ หรือตอบว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
หมายเหตุ: ในการทำซ้ำแบบไม่รู้จบ ให้ใช้ block "Repeat while true"

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้