นับจำนวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน M
ข้อมูลในรายการ 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
M:
Count: 0
X: 0

เขียนโปรแกรมนับจำนวนข้อมูลที่มีค่าไม่เกิน M ให้เก็บผลลัพธ์ในตัวแปร Count ในการทดลองโปรแกรมสามารถปรับค่า M ได้โดยเลือกค่าจากรายการด้านขวามือ

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้