หาจำนวนที่มีค่าใกล้เคียงกับ Target มากที่สุด
ข้อมูลในรายการ 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Target:
X: 0
Best: 0

เขียนโปรแกรมหาข้อมูลในรายการที่มีค่าใกล้เคียงกับ Target มากที่สุด ถ้ามีคำตอบหลายค่าให้ตอบค่าที่น้อยกว่า ให้เก็บผลลัพธ์ในตัวแปร Best
คำแนะนำในการเขียน [ซ่อนคำแนะนำ]

  • ในการทดลองโปรแกรมสามารถปรับค่า Target ได้โดยเลือกค่าจากรายการด้านขวามือ
  • เพื่อลดความซับซ้อนของโปรแกรมนักเรียนควรสร้างตัวแปรไว้เก็บค่าต่าง ๆ เช่น ความแตกต่างของค่าที่พิจารณากับค่าเป้าหมาย นักเรียนสามารถสร้างตัวแปรไว้ใช้งานเพิ่มได้โดยเลือกจากชุดกล่อง Variables
  • ในขั้นแรกอาจพิจารณากรณีที่มีคำตอบแค่ค่าเดียวก่อน
  • ในการคำนวณสามารถใช้ฟังก์ชันหาค่าสัมบูรณ์ได้

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้