หาค่าเฉลี่ย
ข้อมูลในรายการ (มีข้อมูล 40 จำนวน) 10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 1 9 25 30 15 12 14 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Total: 0
Avr: 0
Count: 0
X: 0

เขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยจากรายการ ให้กำหนดค่าดังกล่าวให้กับตัวแปร Avr

โปรแกรมที่ทำงานขณะนี้